Vize

world-icon

1. VIZE

SPISAK ZEMALJA ZA ČIJE DRŽAVLJANE NIJE POTREBNA VIZA ZA
BOSNU I 
HERCEGOVINU

Albanija, Andora, Antigva i Barbuda, Argentina, Australija, Austrija, Azerbejdžan, Bahami, Bahrein, Barbados, Belgija, Brazil, Bruneji, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gvatemala, Holandija, Honduras, Hrvatska, Irska, Island, Izrael, Italija, Japan, Kanada, Katar, Kipar, Koreja – Republika, Kostarika, Kuvajt, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malezija, Malta, Malteški red, Mauricijus, Meksiko, Monako, Nikaragva, Novi Zeland, Norveška, Njemačka, Oman, Panama, Paragvaj, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija*, Salvador,
San Marino, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Srbija, Sveta Stolica, Sv. Kristofer i Nevis, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ukrajina**, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Venecuela.

*do 30 dana u okviru svakih 60 dana od datuma prvog ulaska, **do 30 dana u okviru perioda od 60 dana od datuma prvog ulaska

Nosioci diplomatskih pasoša: Alzir

Nosioci diplomatskih i službenih pasoša: Egipat, Indonezija, Iran, Jordan, Kazahstan, Kina, Kuba, Moldavija, Pakistan, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Tunis, Ukrajina

Nosioci poslovnih-običnih pasoša: Kina

Nosioci pasoša u posebnim upravnim područjima Narodne Republike Kine: 1. Hong Kong, 2. Makao, 3. Tajvan

Nosioci specijalnih pasoša: Egipat

Nosioci posebne putne isprave koju izdaje UN, odnosno specijalizovane ustanove UN-a (Laissez-Passer).

Državljani zemalja koje su članice Evropske Unije, državljani zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma, državljani zemalja Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica & Švajcarska mogu koristiti ličnu kartu kao putnu ispravu prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije BiH.

Državljani zemalja sa kojima BiH ima vizni režim mogu boraviti do 15 dana u BiH bez vize uz uslov da posjeduju višekratnu Šengen vizu ili vizu zemlje EU ili odgovarajuću dozvolu boravka zemlje Šengenskog područja ili zemlje Evropske unije samo ukoliko u BiH ulaze iz zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, zemlje članice EU ili zemlje s kojom BiH ima sporazum o readmisiji koji je na snazi.

Nosioci važećih diplomatskih, službenih i običnih pasoša, koji su akreditovani pri Odjeljenju za diplomatski protokol Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine i kojima je izdana posebna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak/tranzit/boravak u Bosni i Hercegovini.

Državljani ostalih zemalja moraju posjedovati vizu za ulazak/tranzit/boravak u BiH.

Detaljnije informacije o viznom režimu i obrascima za vize www.mvp.gov.bawww.sps.gov.ba državljanina BiH ili stranca kojem je odobren stalni boravak u BiH kojeg namjeravate posjetiti, ovjereno od strane nadležnog Terenskog centra Ministarstva bezbjednosti BiH. Pismo mora sadržavati detalje o davaocu pozivnog pisma, te detalje o osobi koja se poziva, ukljucujući broj pasoša kao i izjavu da će pozivaoc obezbjediti smještaj, pokriti troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u BiH, troškove stavljanja stranca pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

2. PUTNE ISPRAVE

Ambasada BiH u Japanu ne izdaje pasoše, jer ne posjeduje tehničke uslove za akviziciju biometrijskih podataka.

Državljani BiH koji borave u Japanu mogu se obratiti Ambasadi sa zahtjevom za promjenu konzularne

nadležnosti, ukoliko žele predati zahtjev za pasoš u neki od DKP-a BiH, koji imaju instaliran sistem za akviziciju

biometrijskih podataka.

DKP BiH koji izdaju pasoše:

Ambasade
1. AMAN
2. BEČ
3. BEOGRAD
4. BERLIN
5. BERN
6. BRISEL
7. BUDIMPEŠTA
8. KANBERA
9. KOPENHAGEN
10. HAG
11. LONDON
12. LJUBLJANA
13. MADRID
14. OSLO
15. OTAVA
16. PODGORICA
17. PRAG
18. RIM
19. STOKHOLM
20. VAŠINGTON
21. ZAGREB

Konzulati

1. ČIKAGO
2. FRANKFURT
3. ISTANBUL
4. MILANO
5. MINHEN
6. ŠTUTGART

Izdavanje pasoša u BiH /Kantonu Sarajevo

Putni list je privremena putna isprava, s rokom važenja najviše do 30 dana i važi samo za povratak u Bosnu i Hercegovinu.

Izdaje se radi povratka u BiH državljanima BiH koji borave u inostranstvu kraće od tri mjeseca ukoliko im je rok važenja pasoša istekao, te ukoliko je pasoš uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen (oštećen pasoš trebaju donijeti na uvid, a u slučaju uništenja/gubitka/ krađe prijaviti nestanak pasoša najbližoj policijskog stanici)

Potrebni dokumenti:

1. Zahtjev za izdavanje putnog lista

2. Original pasoš kojem je istekao rok važenja ili je oštećen ili potvrdu o izvršenoj prijavi u slučaju gubitka/krađe pasoša

3. Dvije fotografije dimenzija 3,5 x 4,5cm.

4. Original uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja)

5. Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja)

6. Ovjerenu fotokopiju važeće identifikacijske isprave (lična karta, vozačka dozvola).

Dodatna dokumentacija za maloljetnu djecu:

1. Originalni rodni list iz BiH s upisanim JMB (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

2. Pismena saglasnost oba roditelja/staratelja za izdavanje putnog lista za dijete.

3. Ovjerene kopije pasoša ili ličnih karata oba roditelja/staratelja.

4. Ukoliko su roditelji/staratelji razvedeni: ovjerena kopija sudskih odluka o razvodu i starateljstvu nad djetetom iz BiH

5. Ukoliko je jedan roditelj/staratelj umro: ovjerena kopija izvoda iz matične knjige umrlih (smrtovnica).

Prijava nestanka pasoša

1. Prijaviti gubitak, uništenje ili krađu putne isprave BiH u lokalnoj policijskoj stanici, te uzeti potvrdu o izvršenoj prijavi. Potvrda treba sadržati: podatke o osobi koja je izvršila prijavu, predmet prijave i podatke o izgubljenoj putnoj ispravi.

2. Lično popuniti obrazac prijave nestanka putne isprave GPI-2. u Ambasadi BiH u

3. Ukoliko posjedujete, dostaviti kopiju predmetne izgubljene/uništene/ukradene putne isprave BiH.

4. Dostaviti ovjerenu kopiju važeće lične identifikacijske isprave.

Ovjera potpisa na ispravi

Prilikom ovjere potpisa na ispravi (punomoć, saglasnost za pasoš maloljetnog lica, saglasnost za samostalno putovanje maloljetnog lica, izjava, potvrda o životu, nasljednička izjava, izjava o odricanju od državljanstva BiH, izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 18 i iznad 14 godina, izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 14 godina, zahtjev za prijem u državljanstvo BiH) prethodno se utvrđuje identitet potpisnika, koji ima legalan boravak u Japanu, na osnovu važećeg pasoša ili lične karte Bosne i Hercegovine, a potom lice potpisuje takvu ispravu ispred ovlašćenog službenika Ambasade BiH u i deponuje svoj potpis u knjizi za ovjeru potpisa.

Dokumenti za ovjeru potpisa na ispravi

1. Uredno popunjena, potpisana isprava /bez prepravki/-obrasci u Ambasadi BiH u

2. Fotokopija 2. i 3. stranice važećeg pasoša BiH, odnosno obe strane važeće lične karte

 Ovjera prepisa – fotokopije

Ovjeravanje prepisa neke isprave vrši se u cilju potvrđivanja da je taj prepis istovjetan sa svojim originalom. Prilikom utvrđivanja istovjetnosti prepisa isprave sa tekstom originalne/ izvorne isprave cijeli tekst prepisa se brižljivo upoređuje sa tekstom izvorne isprave. Prepis se mora slagati sa tekstom originalne isprave i u pravopisu, interpunkciji i skraćivanju riječi. Na isti način se utvrđuje i istovjetnost fotokopije isprave sa originalnom ispravom.

Za ovjeru fotokopije dokumenta treba dostaviti:

1. Napisan zahtjev za ovjeru fotokopije dokumenta uz navođenje broja stranica svakog dokumenta i broja kopija (ukoliko želite ovjeriti veći broj kopija istog dokumenta).

2. Originalni dokument čiju kopiju želite ovjeriti.

3. Ovjerenu fotokopiju važeće lične identifikacijske isprave.

4. PRIJAVE-UPISI

PRIJAVA ROĐENJA DJETETA

1. Popunjen obrazac pod nazivom „Predmet: Zahtjev za prijavu rođenja“.

2. Popunjen obrazac pod nazivom „Popunjen obrazac JMB-3, „Zahtjev za određivanje

3. Ovjerena fotokopija identifikacijskih isprave podnosioca zahtjeva (pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola)

4. Originalni rodni list djeteta (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja) ovjeren pečatom

Apostille u Ministarstvu vanjskih poslova Japana 

5. Prijevod originalnog rodnog lista djeteta ovjeren od ovlaštenog prevodioca, na jednom

od službenih jezika u BiH (bosanski, hrvatski, srpski).

6. Ovjerene kopije važećih bh. pasoša ili lične karte oba roditelja ili originalne rodne listove i uvjerenja o državljanstvu BiH oba roditelja (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja).

PRIJAVA ZAKLJUČENJA BRAKA

1. Popuniti „Zahtjev za prijavu braka“

2. Originalni vjenčani list (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja), ovjeren pečatom „Apostille“ u uredu Ministarstva vanjskih poslova Japana kojim se dokazuje vjerodostojnost potpisa i pečata službene osobe – matičara koji je izdao vjenčani list.

3. Prijevod originalnog vjenčanog lista ovjeren od ovlaštenog prevodioca, na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski, hrvatski, srpski).

4. Ovjerena fotokopija važećeg bh. pasoša ili bh. lične karte ili original uvjerenja o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja) uz koji potrebno dostaviti ovjerenu fotokopiju važeće identifikacijske isprave sa fotografijom.

PRIJAVA SMRTI

1. Popuniti „Zahtjev za prijavu smrti“

2. Originalni smrtni list (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja), ovjeren pečatom „Apostille“ u uredu Ministarstva vanjskih poslova Japana kojim se dokazuje vjerodostojnost potpisa i pečata službene osobe – matičara koji je izdao smrtni list.

3. Prijevod originalnog smrtnog lista ovjeren od ovlaštenog prevodioca, na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski, hrvatski, srpski).

4. Ovjerena fotokopija važećeg bh. pasoša ili bh. lične karte ili original uvjerenja o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja) preminulog uz kojega dostaviti ovjerenu fotokopiju važeće identifikacijske isprave sa fotografijom.

5. POTVRDE-UVJERENJA

Potvrda o dužini boravka 

Upoznaju se svi podnosioci zahtjeva za izdavanje potvrde o dužini boravka u inostranstvu da ova potvrda, u postupku koji se vodi pred nadležnim organom u BiH, u kojem se odlučuje o pravu na carinsku povlasticu, nije dokument kojim se dokazuje stečeno pravo, već isključivo služi kao jedan od fakultativnih dokaza kojim se dokazuje da je određeno lice u određenom periodu boravilo u inostrantvu. Sugeriše se svim zainteresovanim da prije podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde o dužini boravka u inostrantvu, kontaktiraju Upravu za indirektno oporezivanje BiH (www.uino.gov.ba) te se upoznaju sa uslovima osobađanja plaćanja uvoznih dažbina za korištenu pokretnu imovinu prilikom povratka iz inostranstva.

Potvrda o boravku u svrhu ostvarivanja prava na carinske povlastice prilikom definitivnog povratka iz inostranstva može se izdati licu/porodici (koje-a je boravilo-a u inostranstvu u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno najmanje 12 mjeseci s prekidima u vremenskom periodu od 4 godine).

Potrebni dokumenti:

1. Zahtjev za izdavanje Potvrde o dužini boravka

2. Kopije 2 i 3 stranice važećih pasoša podnosioca zahtjeva i članova porodice koje premještaju svoj boravak iz Japana u BiH

3. Potvrda nadležne službe za strance o vremenu ukupnog boravka

4. Odjavnica boravka nadležne službe za strance

5. Izjava podnosioca zahtjeva u kojoj je navedno da pod „punom moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da premještam svoj boravak iz Japana u

6. IZDAVANJE SPROVODNICE

1. Popunjen „Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu“

2. Zavisno od područja sahrane u BiH (Federacija BiH, Republika Srpska ili Brčko Distrikt BiH) popunjen:

a) „Zahtjev za prijenos umrlog lica iz inostranstva u Federaciju Bosne i Hercegovine“;

b) „Zahtjev za prijenos umrlog lica iz inostranstva u Republiku Srpsku“; ili

c) „Zahtjev za prijenos umrlog lica iz inostranstva u Brčko Distrikt BiH“;

3. Original Izvoda iz matične knjige umrlih izdan od strane nadležnog tijela (ostaje u arhivi Ambasade).

4. Ovlašteni prijevod izvoda iz matične knjige umrlih (Death Certificate) na jedan od službenih jezika BiH (bosanski, hrvatski, srpski).

5. Uvjerenje da uzrok smrti nije zarazna bolest – doktorski nalaz o smrti.

6. Dozvola za prijenos tijela izvan Japana.

7. Uvjerenje o sadržaju kovčega (kovčeg mora biti pripremljen sukladno međunarodnim standardima i hermetički zapečaćen) uz potvrdu da posmrtni ostaci nisu bili ranije sahranjivani.

8. Uvjerenje o osiguranom grobnom mjestu za ukop preminule osobe, izdanu od pogrebnog društva ili vjerske institucije iz BiH, s navedenim imenom primatelja.

9. Kopija važećeg pasoša BiH (ako preminuli nije posjedovao važeći bh. pasoš, treba dostaviti drugu ispravu kojom se dokazuje državljanstvo Bosne i Hercegovine: CIPS-ova lična karta ili uvjerenje o državljanstvu /ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja/ – ako na toj ispravi nema fotografije treba dostaviti ispravu s fotografijom preminule osobe (npr. australski ili drugi pasoš, strana lična karta, vozačka dozvola i slično). Ako je preminuli državljanin BiH, ako uzrok smrti nije zarazna bolest i ako nije prethodno sahranjivan, sprovodnicu izdajemo bez saglasnosti nadležnih tijela iz BiH. U slučajevima kada preminuli nije državljanin BiH, ili ako je uzrok smrti zarazna bolest, ili ako je prethodno već bio sahranjen pa se posmrtni ostaci prenose nakon izvršene ekshumacije, sprovodnicu izdajemo tek nakon dobivanja saglasnosti od nadležnih tijela u BiH.

7. MOLBE I DRUGI PODNESCI

Ako podnosilac zahtjeva nije u mogućnosti da lično ili putem punomoćnika iz BiH pribavi izvode iz matičnih knjiga, onda može podnijeti molbu za pribavljanje istih.

1. čitko popunjena i potpisana molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH, uz napomenu da nadležni organ u BiH, koji izdaje zahtijevane dokumente, ne može obezbjediti “Apostille“ potvrdu, niti punu legalizaciju, ako se isto zahtijeva u inostranstvu

2. Ovjerena fotokopija važeće identifikacijske isprave

8. ODRICANJE OD DRŽAVLJANSTVA BiH

Punoljetni državljanin BiH, koji legalno boravi u Japanu može se odreći državljanstva BiH. Da bi se zahtjev za odricanje od državljanstva BiH mogao zaprimiti, potrebno je da podnosilac zahtjeva lično dostavi sljedeće dokumente:

1. Važeći pasoš BiH (druga i treća stranica) – tri fotokopije

2. izjava o odricanju od državljanstva BiH, izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 18 i iznad 14 godina ili izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 14 godina (ovjera potpisa na izjavi se vrši u Ambasadi BiH)

3. Uvjerenje o državljanstvu BiH – ne može biti starije od šest mjeseci od datuma izdavanja

4. Izvod iz matične knjige rođenih (IMKR) iz BiH

5. Izvod iz matične knjige vjenčanih (IMKV) iz BiH, ukoliko je podnosilac zahtjeva u braku, ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanju – ne može biti starije od šest mjeseci od datuma

6. Važeća garancija prijema u državljanstvo zemlje boravka sa “Apostille“ potvrdom ili dokaz o državljanstvu zemlje boravka sa ovjerom “Apostille“ od strane MVP Japana

7. Ovjeren prevod važeće garancije prijema u državljanstvo zemlje boravka ili dokaza o državljanstvu zemlje boravka na jedan od jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini od strane ovlašćenog sudskog prevodioca

8. Potvrda o kretanju – boravku zemlje boravka (ukupan boravak) sa “Apostille“ potvrdom

9. Ovjeren prevod potvrde o kretanju – boravku zemlje boravka (ukupan boravak) na jedan od jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini od strane ovlašćenog sudskog prevodioca

10. Važeća lična karta – ukoliko je podnosilac zahtjeva posjeduje, odnosno uvjerenje o neposjedovanju lične karte – ukoliko je podnosilac zahtjeva ne posjeduje

Podnosiocu zahtjeva za prestanak državljanstva odricanjem, u priloženim dokumentima treba da bude upisan jedinstveni matični broj (JMB)

Za maloljetno lice – dijete izjavu o odricanju od državljanstva BiH potpisuju oba roditelja, odnosno usvojioci ako između usvojioca i usvojenog djeteta postoji odnos punog usvojenja.

Ako je dijete iznad 14 godina, zahtijeva se i njegov pristanak.

Maloljetno lice se može odreći od državljanstva BiH uz uslov da se i njegovi roditelji odriču od državljanstva BiH, odnosno da su roditelji već stekli državljanstvo.

Ako je drugi roditelj od maloljetnog lica stranac prilaže se dokaz o državljanstvu tog roditelja, a ako drugi roditelj nije u životu prilaže se izvod iz matične knjige umrlih za tog roditelja.

1. Ministarstvo civilnih poslova BiH odlučuje o predmetnom slučaju.

2. Državljanstvo BiH prestaje odricanjem kada nadležni organ u BiH donese rješenje o uvažavanju izjave o odricanju i kada podnosilac zahtjeva preuzme rješenje, kojim se uvažava izjava o odricanju od državljanstva BiH.

Rješenje o odricanju može biti poništeno na zahtjev lica ako ono nije steklo strano državljanstvo u vremenskom periodu od jedne godine od datuma kada je izgubilo državljanstvo BiH odricanjem.

9. ODREĐIVANJE JMBG

1. Popunjen obrazac pod nazivom „Predmet: Zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja (JMB)“

2. Popunjen obrazac JMB-3, „Zahtjev za određivanje JMB“. Napominjemo, svi podaci upisani u obrazac moraju biti iz Bosne i Hercegovine (osim države, opštine i mjesta rođenja ako je dijete rođeno izvan BiH).

3. Originalni rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

OBRASCI


Visa_application_form

GPI-2

Zahtjev_za_prijavu_rodenja

Obrazac_prijave_zakljucenja_braka

Obrazac_prijave_smrti

Obrazac_izjave_odricanja_drzavljanstva 

Zahtjev_za_prenosenje_posmrtnih_ostataka

Zahtjev_za_sahranu_FederacijaBiH

Zahtjev_za_sahranu_RS

Zahtjev_za_sahranu_Brcko

Obrazac_za_dostavljanje_izvoda

JMB-3.pdf

Zahtjev_za_odredivanje_jedinstvenog_maticnog_broja_JMB